KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, www.iyilikpaylaş.org  (Bundan böyle “İyilikpaylaş” olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İyilikpaylaş, internet sitesi bünyesinde yürütülen faaliyeti gerçekleştirebilmek adına kampanya yaratan ve kampanyaya bağışçısı olan gönüllü kişilerin bazı kişisel bilgilerini talep etmektedir.

Kampanya bağışçısı gönüllü kişilere ait kişisel veriler, ilgili kişi tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen; Ad ve Soyad, E- mail Adresidir.

Kampanyaya bağış ekranında yer alan kredi kartı bilgileri fonZip sistemi tarafından (FonZip, dernek, vakıf ve STK gibi kar amacı gütmeyen platformların sanal pos aracılığıyla bağış ve aidat ödemelerine olanak sağlayan bir sistemdir.) işlenmekte olup, iyilikpaylaş tarafından bu veriler işlenmemektedir.

Kampanya yaratan gönüllü kişilere ait kişisel veriler, ilgili kişi tarafınızdan fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen; Ad ve Soyad, Doğum Tarihi-, E- mail Adresi, Telefon Numarası, Kampanya bilgileri ve Kampanya fotoğrafıdır.

İnternete bağlı olan tüm bilgisayarlara, o bilgisayarın internet protokolü (IP adresi) olarak hizmet veren bir alan adı ve sayılar dizisi verilmiştir. Bir ziyaretçi için kişisel veri olarak da değerlendirilen bu veri İyilikpaylaş sunucuları tarafından görülebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veriler;  İyilikpaylaş tarafından e-posta, telefon, internet sitesi ve/veya kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda tüm genel nitelikli ve hassas kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ilgili kişinin İyilikpaylaş üzerinden ulaşabileceği Aydınlatma Metni kapsamında gerekli bilgilendirme yapılmak suretiyle işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kampanyaya yaratan ve kampanya bağışçısı olan gönüllü kişilere aydınlatma metni gönderilmesi, Kampanya yaratan gönüllü kişinin seçmiş olduğu STK’ya bağış yapan gönüllü  kişinin bilgisinin verilmesi, Kampanyaya bağış yapan gönüllü kişilerin bilgilerinin ve bağış tutarlarının kampanya yaratıcısı gönüllü kişiye gönderilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi, Talep şikâyetlerinin takibi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK kapsamında kapsamında işlenmektedir.

İyilikpaylaş ziyaretçilerine ait bilgiler toplu trafiği incelemek, web sitesinin kötüye kullanımını araştırmak veya yargı organları istediği zaman vermek için kullanılmaktadır. Bu ziyaret neticesinde IP adresi haricinde bir veri akışı olmadığı gibi bu veriler belirilen amaç haricinde kullanılmamaktadır ve hiçbir şekilde 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kampanyaya yaratan ve kampanya bağışçısı gönüllü kişilere ait kişisel veriler, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dâhilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca,  iyilikpaylaş ekibi, kampanya yaratan gönüllü kişiler ve Kampanya yaratan gönüllü kişinin seçmiş olduğu Sivil Toplum Kuruluş’una( Örneğin; Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, UNICEF,Dünya Çocukları Derneği,Empati Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği, Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği, HAYTAP, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kansersiz Yaşam Derneği, Karabaş Doğal Yaşam Derneği, Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türk Kanser Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti,  Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Anlatan Eller Derneği, Spinal Müsküler Atrofi Benimle Yürü Derneği, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, SosyalBen Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Maya Vakfı, Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hak. ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi ve İyilikpaylaş tarafından eklenecek diğer STK’lar) aktarılabilecektir.

Site ziyaretçilerine ait IP verileri hiçbir amaç ve herhangi bir şekilde 3. kişilere aktarılmamaktadır.

Tüm ilgili kişiler açısından işlenen genel nitelikle veya hassas nitelikli kişisel verilen yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

İyilikpaylaş, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla yükümlüdür. İyilikpaylaş, KVKK  12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirleri almaktadır. İnternet Sitesi’ne girilen bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.  

İyilikpaylaş bünyesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik tüm tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

İyilikpaylaş, işlenen kişisel verileri kendisine ait veri tabanı ve veri sunucusunda güvenle saklamaktadır.

İyilikpaylaş, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve tüm sair yasal mevzuatta öngörülen asgari süre kadar muhafaza etmektedir. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

İmha Politikası, Kanun’un ve ikincil yasal mevzuatın öngörmüş olduğu şekillerde işletilmekte ve kişisel veriler yasal olarak belirlenmiş olan hallere uygun olarak imha edilmektedir. Kişisel veriler, otomatik olarak işlenen ve fiziksel olarak elde bulunmayan veriler bakımından yazılımsal yollarla imha edilmekte, otomatik olmayan yollarla işlenmiş ve fiziksel olarak elde bulunan veriler ise yakılarak imha edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ilgili kişiler; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişiler KVKK’nın11. Maddesi uyarınca tanınan haklardan yararlanmak için bilgi ve başvuru taleplerini Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere  [email protected] adresine iletebilir.

 

 

Giriş Yap

ya da
Giriş yapmak için e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
Parolanı mı unuttun?
Kayıt olarak ya da giriş yaparak Kullanım ve Gizlilik Koşullarını, Aydınlanma ve Rıza Metnini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Kayıt Ol

Hesabın yok mu?
Kayıt Ol

Kayıt Ol

ya da
Kayıt olarak ya da giriş yaparak Kullanım ve Gizlilik Koşullarını, Aydınlanma ve Rıza Metnini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Parola Sıfırla

Parola Sıfırla Açıklama

Doğrulama Kodu Gönder

Doğrulama kodun gelmediyse spam klasörünü kontrol edip tekrar dene